ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์ฯบุญเหลืออนุสรณ์ (อ่าน 8) 28 พ.ย. 65
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง (อ่าน 19) 26 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) (อ่าน 16) 26 พ.ย. 65
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ (อ่าน 19) 24 พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์" จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 13) 24 พ.ย. 65
พิธีลงนามฯ MOU ระหว่างมูลนิธิแชริตี้ฟอคิดส์ กับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 19) 23 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และ ประชุมทีมบริหาร (อ่าน 8) 23 พ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 32) 22 พ.ย. 65
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 22) 22 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อ่าน 29) 21 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 14) 21 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอพระทองคำ) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 39) 19 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอขามสเแกแสง) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 27) 18 พ.ย. 65
กีฬากระชับมิตร ผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ เขต 1 (อ่าน 39) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอด่านขุนทด) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 51) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอด่านขุนทด) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 35) 18 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอเทพารักษ์) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 54) 16 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมทีมบริหาร (อ่าน 18) 16 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอขามทะเลสอ) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 32) 15 พ.ย. 65
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อำเภอโนนไทย) ตามโครงการขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 37) 15 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สระบุรี เขต 1 (อ่าน 12) 15 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ลำปาง เขต 3 (อ่าน 10) 15 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายขันตรี โสภาพิศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 (อ่าน 11) 15 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรม "ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ" (อ่าน 16) 15 พ.ย. 65
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการหักเงิน ณ ที่จ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และส่วนราชการหัก ณ ที่จ่าย (อ่าน 26) 09 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรสร ชาติชนะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (อ่าน 33) 09 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรสร ชาติชนะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (อ่าน 31) 09 พ.ย. 65
พสน. สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกตรวจและเฝ้าระวังเหตุฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (อ่าน 34) 09 พ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 40/2565 (อ่าน 13) 09 พ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) (อ่าน 39) 07 พ.ย. 65