กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  กฎ ก.ค.ศ. >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  ระเบียบ สพป.นม.5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  ระเบียบ สพป.นม.5 กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ.2564 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
-  ระเบียบ สพป.นม.5 กองทุนช่วยเหลือครูฯ พ.ศ.2565 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด