ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านพันดุง (อ่าน 8) 27 พ.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนคำสั่ง Coding & Robot เบื้องต้น (อ่าน 8) 27 พ.ค. 65
การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 13) 26 พ.ค. 65
จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตามโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านคลองแค (อ่าน 9) 26 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 8) 26 พ.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยี (อ่าน 16) 26 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2565 และประชุมทีมบริหาร (อ่าน 12) 25 พ.ค. 65
สพป. นครราชสีมา เขต 5 ปฐมนิเทศและจัดทำประวัติ ครูบรรจุใหม่ จำนวน 57 คน (อ่าน 16) 23 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (อ่าน 15) 19 พ.ค. 65
คณะกรรมการประเมินความพร้อมฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด ในวันเปิดเทอมวันแรก (อ่าน 14) 17 พ.ค. 65
รองฯ นภาพรรณ นาดี เยี่ยมให้กำลังใจและต้อนรับครูบรรจุใหม่ วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่1/2565 ณ โรงเรียนบ้านดอน (อ่าน 19) 17 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 52) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 21) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 27) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 46) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 23) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 12) 12 พ.ค. 65
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 21) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 10) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 12 พ.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 12 พ.ค. 65
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 16) 11 พ.ค. 65
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 23) 11 พ.ค. 65
การประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 61) 11 พ.ค. 65