ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (อ่าน 6) 26 พ.ย. 64
นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (อ่าน 7) 26 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (อ่าน 10) 26 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (อ่าน 15) 25 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านประดู่งาม อ.ด่านขุนทด และโรงเรียนมาบกราดวิทยา อ.พระทองคำ (อ่าน 12) 25 พ.ย. 64
ผอ.เขตพบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด และโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี (อ่าน 19) 24 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ (อ่าน 15) 24 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 15) 23 พ.ย. 64
"กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน" มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.กฤษณ เดชะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล (อ่าน 11) 23 พ.ย. 64
โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (อ่าน 14) 23 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 23) 22 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 22) 22 พ.ย. 64
พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 37) 22 พ.ย. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ1 ปี ผ่านระบบ E-Meeting (อ่าน 18) 22 พ.ย. 64
การประชุม​ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา​ (ศูนย์ฯ 5) (อ่าน 14) 22 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) (อ่าน 17) 19 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) (อ่าน 19) 18 พ.ย. 64
การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ (อ่าน 23) 18 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (อ่าน 40) 17 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 22) 17 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (อ่าน 17) 17 พ.ย. 64
รองฯ ขันตรี โสภาพิศ และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง , โรงเรียนบ้านบุตะโก , โรงเรียนบ้านหนองจาน และโรงเรียนบ้านหนุก (อ่าน 17) 17 พ.ย. 64
รองฯ ปฐมเกียรติ ไชยคำ และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา,โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง, โรงเรียนบ้านหนองสาร และโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) (อ่าน 26) 17 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13) 17 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (อ่าน 30) 15 พ.ย. 64
นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 (อ่าน 29) 15 พ.ย. 64
การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ (ศูนย์ฯ 10) (อ่าน 26) 12 พ.ย. 64
รองฯปฐมเกียรติ ไชยคำ เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณ-ด่านชัย (อ่าน 15) 12 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 22) 11 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) (อ่าน 25) 11 พ.ย. 64