กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นิเทศโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13)
        วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 นายเอกภพ  บำรุงกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) พร้อมด้วย
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 
นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นายสมตระกูล  แช่มช้อย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเมือง
(เยี่ยมประชาสรรค์), นายสนอง  จับสันเทียะ ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองนาท และ นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมฯ
โรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,17:54   อ่าน 45 ครั้ง