กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอปาร์ค เกลือสินเธาว์พันดุง
       วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สถาบันไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดโครงการปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง
City Nature Challenge 2023 (CNC 2023) Khorat Paleontopolis ในพื้นที่โคราชนครแห่งบรรพชีวิน  โดยการนำนักเรียนโรงเรียน
สุรนารีวิทยาและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอปาร์ค เกลือสินเธาว์พันดุง 
ณ โรงเรียนบ้านพันดุง 
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ โรงเรียนบ้านพันดุง มีการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะนักเรียนเป็นวิทยากรในการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพผลิตเกลือสินเธาว์
และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ให้ก้ับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,18:47   อ่าน 159 ครั้ง