กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด (ศูนย์ฯ 1)

             วันที่ 1 , 3 พฤศจิกายน 2565 คณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
โดย นายองอาจ
วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, 
นายธีรวัฒน์ ทำจำปา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด,
นายปรัชญา
ปราณีตพลารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านจะบู, นายโสภณ เพชรนอก ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข,
นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนมูกมัน และนางนุชรินทร์ ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์
ดำเนินการนิเทศติดตามงาน 4 ฝ่าย และให้กำลังใจ
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขุนทด (ศูนย์ฯ 1)

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,13:05   อ่าน 118 ครั้ง