กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ (ศูนย์ฯ 10)

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ ผอ.รร.บ้านค้างพลู
ประธานกรรมการ, 
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ ผอ.รร.บ้านจาน กรรมการ และนางสาวบัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์
ได้ดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยม
ให้กำลัง โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ (ศูนย์ฯ 10)
ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านอ้อไพล, โรงเรียนบ้านจาน, 
โรงเรียนบ้านนา, โรงเรียนบ้านศรีชลสินธ์, โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะฯ
และโรงเรียนบ้านกำปัง

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,14:31   อ่าน 74 ครั้ง