กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า พร้อมด้วยครูที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า และ นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง ครูที่ปรึกษากลุ่มฯ
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ระดับชาติ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร และนางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง เข้ารับพระราชทาน
โล่รางวัล 
บุคลากรทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,12:42   อ่าน 83 ครั้ง