กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานกรรมการ และ
นางพนอ อี้รักษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มอาหารกลางวันและสุขภาพ สพฐ. นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน สพฐ. นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน สพฐ.
นางสาววารุณี วออ่วม นักจัดการงานทั่วไป สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นกรรมการ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,11:02   อ่าน 202 ครั้ง