กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตอน ลงแขกเกี่ยวข้าว
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด เปิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์  โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตอน ลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านโกรกกระหาดขอแรงงานลงแขกเกี่ยวข้าวจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาข้าวมะลิของโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด เป็นการสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวนาในอดีตและน้อมนำศาสตร์พระราชามาให้ลูกนักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์วิถีความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และน้อมนำศาสตร์พระราชากิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฏีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอยู่แบบสอดคล้องธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนาโมเดล แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,15:40   อ่าน 225 ครั้ง