กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้
นายชะโลม ตรีศักดิ์ 
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ระดับพอใช้และปรับปรุง โดยมี ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และนางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมให้ความรู้ในการพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายและ
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,17:06   อ่าน 237 ครั้ง