กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายขันตรี โสภาพิศ 
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย นายปัญญา หวังรวมกลาง ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟาน
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) , นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด
ศึกษานิเทศก์ และ 
นายเอกภพ บำรุงกลาง ผอ.ร.ร.บ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนในการจัด
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านคูเมือง, โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ , โรงเรียนบ้านหนองปรือ ,
โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) และโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 
ทั้งนี้ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติตาม
มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 6 และมาตรการเข้ม 7 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,18:15   อ่าน 442 ครั้ง