ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา 
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน : ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ กรรมการ และ
ดร.สุระศักดิ์
ฉายขุนทด กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้รับ
การประเมิน ได้แก่ นายชะโลม ตรีศักดิ์, นางนภาพรรณ นาดี และ
นายขันตรี
โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,22:23   อ่าน 58 ครั้ง