ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13)

         วันที่ 19 - 20 กันยายน 2565 นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด และนางสาวบัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาหนองหัวฟาน
(ศูนย์ฯ 13) ในการนี้โรงเรียนมีการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหลากหลายแนวทางตามบริบทของโรงเรียน
และได้ดำเนินงาน ITA Online สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนเป็นระบบ
และสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจน

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,11:26   อ่าน 70 ครั้ง