ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอ่านฯ ปีงบประมาณ 2565

              วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวบัวคำ จำปา และ
นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์
ออกเยี่ยมโรงเรียนและนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565 
ณ โรงเรียนบึงคำคู โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองประดู่ โดยทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหลากหลาย 
รณรงค์การอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ ให้กับนักเรียนเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อส่งเสริม
ให้นัก
เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:05   อ่าน 19 ครั้ง