ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เชิงรุกสำหรับปฐมวัย (Active Learning) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เชิงรุกสำหรับปฐมวัย
(Active Learning) สำหรับโรงเรียนในสังกัด 
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถ
จัดประสบการณ์เชิงรุก สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีพัฒนาการ
4 ด้านที่สมบูรณ์ตามวัย คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.องอาจ
วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าอบรมจำนวน 205 คน (ตามความสมัครใจ) ณ หอประชุมคูณพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,14:09   อ่าน 45 ครั้ง