ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมคณะกรรมการบริหาร "กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน" ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร "กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน" ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม
บุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 , ประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ฯ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ การประชุมในครั้งนี้ 
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา
และร่วมประชุมปรึกษา หารือ แนวทางการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,11:17   อ่าน 93 ครั้ง