ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เอกสาร "รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓"
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการสร้างเครื่องมือการประเมินและนำไปประเมินกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำมาวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมระดับประเทศสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงขอเผยแพร่เอกสาร "รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓" ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,14:31   อ่าน 30 ครั้ง