กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) นำโดย นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนไพล ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข, นายถาวร พันธ์สำโรง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) และนายอนันต์ ขำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า ได้ออกประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับเงิน ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ จำนวน 11 โรงเรียนระหว่างวันที่
13-14 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,12:56   อ่าน 271 ครั้ง