ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
O21-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 86
O22-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.54 KB 75
O23-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 81
O18-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.6 KB 162
O12-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 59
O38-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 87
คู่มือ มฐ อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 251
คู่มือ มฐ การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 696.36 KB 395
คู่มือ มฐ บุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 100
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 322
1. นางสาวอำไพ แดนขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 287
2. นางสาวจินตนา ตอพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 281
3. นางสุมาลี บุญมาหล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 298
4. นางสาวศิริลักษณ์ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 269
5. นางสาวเพ็ญนภา รวยสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 287
6. นายอนุศักดิ์ ดอนประสิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 293
7. นางสาวปัทมาภรณ์ พิพัฒน์โชคเมธา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.31 KB 295
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 286
1. นางเจริญ ใสผุดผ่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 969.74 KB 311
2. นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 296
3. นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.66 KB 285
4. นางสาวสุปราณี บุญรอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 278
5. นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 305
6. นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 290
7. นางปราณีต ศรีสำโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 303
8. นางศจี จิตสุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 293
9. นางฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 287
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 295
1. นายเสริมศักดิ์ รุจิวรรธน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.58 KB 298
2. นางณัฐนันท์ อรัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.1 KB 289
3. นายองอาจ วิชัยสุชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.39 KB 279
4. นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.43 KB 278
5. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.24 KB 316
6. นางนุชรินทร์ ชาพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.73 KB 288
7. นางสาวบัวคำ จำปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.24 KB 311
8. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.17 KB 295
9. นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.66 KB 293
10. นางสาวสุรีย์ วิสันเทียะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.86 KB 312
11. นางสาวพรพิรุณ ซ้อนจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.7 KB 259
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 280
1. นางโสจิรัตน์ พบขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.61 KB 283
2. นางมธุลิน แผลงจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 286
3. นางกุลจิรา ว่องเกษการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 267
4. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.72 KB 295
5. นางกฤษณา พลรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 277
6. นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 337
7. นางสมพิศ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.48 KB 364
8. นางณัฐธยาน์ กาศธัญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.19 KB 341
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 295
1. นางพรรณทิพา ประวันตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.12 KB 313
2. นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 279
3. นางจุฑารัตน์ สิริภูริภากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 300
4. นางสาวอรทัย ตันกระโทก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.61 KB 291
5. นางอุตสาห์ แจ่มจำรัสแสง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.71 KB 343
6. นางสาวกัญญาภัค ภักดีโภคิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 268
7. นางสาวธวัลรัตน์ ธีรโชติธนธรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.99 KB 305
8. นางสาวบรรจง งามพลกรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.09 KB 281
9. นางสาวปวีร์ทิชา แพะขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 383
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 270
1. นางสมพิศ นันทสิริพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.8 KB 290
2. นางสาวพัชรี รอดเข็ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 285
3. นางสุรัตน์ ช่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 538
4. นางสอิ้ง สุขพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 385
5. นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 279
6. นางณัฐนรี ศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 304
7. นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 870.55 KB 321
8. นางสาวอารียา กอมขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.9 KB 276
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.47 KB 345
1. นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.75 KB 267
2. นางสาวพัชรี หมายเหนี่ยวกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.28 KB 280
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 291
1. นางเจษฎาพร ทศสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.64 KB 265
2. นางสาวนัทธมนพร ทับพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.88 KB 280
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 819.85 KB 296
1. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.44 KB 312
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 311
1. นางชลอศรี แก้วสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 315
8. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 292
คู่มือ บุคคล65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 81
1บุคคล สมพิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.2 KB 50
2บุคคล พัชรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 142
3บุคคล. นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 64
4บุคคล. นางสอิ้ง สุขพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 65
5บุคคล. นางชลอศรี แก้วสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 80
6บุคคล. นางณัฐนรี ศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 967.79 KB 66
7บุคคล. นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 47
8บุคคล. นางสาวอารียา แอบท้องไทร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 991.57 KB 61
1การเงิน. นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.98 KB 75
2การเงิน. นางพรรณทิพา ประวันตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 71
3การเงิน. นางจุฑารัตน์ สิริภูริภากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 80
4การเงิน. นางอุตสาห์ แจ่มจำรัสแสง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 175
5การเงิน. นางสาวอรทัย ตันกระโทก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 81
6การเงิน. นางสาวกัญญาภัค ภักดีโภคิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.88 KB 74
7การเงิน. นางสมพิศ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.77 KB 51
8การเงิน. นางสาวบรรจง งามพลกรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.84 KB 103
9การเงิน. นางสาวปวีร์ทิชา แพะขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 65
10การเงิน. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วสุรินทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 900.38 KB 266
คู่มือ แผน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.08 KB 72
1แผน. นางเจริญ ใสผุดผ่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 969.74 KB 46
2แผน. นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 63
3แผน. นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 63
4แผน. นางสาวสุปราณี บุญรอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 81
5แผน. นางปราณีต ศรีสำโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 99
6แผน. นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 74
7แผน. นางศจี จิตสุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 75
8แผน. นางฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 60
1นิเทศ. นายองอาจ วิชัยสุชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.87 KB 57
2นิเทศ. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.54 KB 69
3นิเทศ. นางนุชรินทร์ ชาพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 639.49 KB 104
4นิเทศ. นางสาวบัวคำ จำปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.01 KB 82
5นิเทศ. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.22 KB 74
6นิเทศ. นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.74 KB 56
7นิเทศ. นางสาวสุรีย์ วิสันเทียะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 93
1ส่งเสริม.นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.58 KB 76
2ส่งเสริม.นายชิดชัย ไชยศิริทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 68
3ส่งเสริม.นางโสจิรัตน์ พบขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 109
5ส่งเสริม.นางกุลจิรา ว่องเกษการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 63
6ส่งเสริม.นางกฤษณา พลรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 138
7ส่งเสริม.นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.61 KB 91
8ส่งเสริม.นางณัฐธยาน์ กาศธัญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 73
4ส่งเสริม.นางมธุริน แผลงจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 76
อำนวยการ นางสาวปัทมาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.9 KB 71
อำนวยการ นางสาวเพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 75
อำนวยการ นางสาวสุมาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 73
ตรวจสอบ 1. นางเจษฎาพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 147
ตรวจสอบ 2. นางสาวนัทธมนพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 80
ตรวจสอบ 3. นางธนันพัชร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 91
พัฒนาครู คู่มือนางสุรัตน์ ช่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 80
อำนวยการ อนุศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 70
ส่งเสริม กุลจิรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 62
กฎหมาย นายวีรัชภัทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.73 KB 71
นิเทศ คู่มือ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 82
ข้อมูล 10 มิถุนายน
1.สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 รวมเอกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 291
2. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 รวมเอกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.85 KB 280
3. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.28 KB 288
4. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.08 KB 275
5. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.46 KB 286
6. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 282
7. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.45 KB 274
9. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 282
10. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 281
11. สรุปจำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.08 KB 282
12. จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 271
13. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.79 KB 290
14. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 275
15. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.19 KB 298
16. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 288
17. สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.1 KB 283
18. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 277
19. สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 257
20. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 276