ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
O21-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 164
O22-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.54 KB 125
O23-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 128
O18-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.6 KB 208
O12-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 100
O38-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 145
คู่มือ มฐ อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 521
คู่มือ มฐ การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 696.36 KB 816
คู่มือ มฐ บุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 176
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 369
1. นางสาวอำไพ แดนขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 323
2. นางสาวจินตนา ตอพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 319
3. นางสุมาลี บุญมาหล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 346
4. นางสาวศิริลักษณ์ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 307
5. นางสาวเพ็ญนภา รวยสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 318
6. นายอนุศักดิ์ ดอนประสิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 332
7. นางสาวปัทมาภรณ์ พิพัฒน์โชคเมธา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.31 KB 335
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 321
1. นางเจริญ ใสผุดผ่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 969.74 KB 356
2. นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 346
3. นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.66 KB 326
4. นางสาวสุปราณี บุญรอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 312
5. นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 376
6. นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 329
7. นางปราณีต ศรีสำโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 354
8. นางศจี จิตสุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 333
9. นางฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 322
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 339
1. นายเสริมศักดิ์ รุจิวรรธน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.58 KB 337
2. นางณัฐนันท์ อรัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.1 KB 355
3. นายองอาจ วิชัยสุชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.39 KB 326
4. นางประภาภรณ์ ถีสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.43 KB 313
5. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.24 KB 358
6. นางนุชรินทร์ ชาพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.73 KB 323
7. นางสาวบัวคำ จำปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.24 KB 353
8. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.17 KB 330
9. นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.66 KB 344
10. นางสาวสุรีย์ วิสันเทียะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.86 KB 349
11. นางสาวพรพิรุณ ซ้อนจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.7 KB 294
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 315
1. นางโสจิรัตน์ พบขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.61 KB 320
2. นางมธุลิน แผลงจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.42 KB 345
3. นางกุลจิรา ว่องเกษการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.95 KB 309
4. นายชิตชัย ไชยศิริทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.72 KB 338
5. นางกฤษณา พลรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 328
6. นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.76 KB 388
7. นางสมพิศ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.48 KB 417
8. นางณัฐธยาน์ กาศธัญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.19 KB 386
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 332
1. นางพรรณทิพา ประวันตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.12 KB 369
2. นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 340
3. นางจุฑารัตน์ สิริภูริภากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 348
4. นางสาวอรทัย ตันกระโทก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.61 KB 350
5. นางอุตสาห์ แจ่มจำรัสแสง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.71 KB 392
6. นางสาวกัญญาภัค ภักดีโภคิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 311
7. นางสาวธวัลรัตน์ ธีรโชติธนธรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.99 KB 365
8. นางสาวบรรจง งามพลกรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.09 KB 342
9. นางสาวปวีร์ทิชา แพะขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 442
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 327
1. นางสมพิศ นันทสิริพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 782.8 KB 332
2. นางสาวพัชรี รอดเข็ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 328
3. นางสุรัตน์ ช่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 659
4. นางสอิ้ง สุขพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 452
5. นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 320
6. นางณัฐนรี ศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 350
7. นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 870.55 KB 401
8. นางสาวอารียา กอมขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.9 KB 314
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.47 KB 466
1. นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานันท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.75 KB 302
2. นางสาวพัชรี หมายเหนี่ยวกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.28 KB 315
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.02 MB 331
1. นางเจษฎาพร ทศสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.64 KB 307
2. นางสาวนัทธมนพร ทับพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.88 KB 320
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 819.85 KB 338
1. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.44 KB 362
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 358
1. นางชลอศรี แก้วสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 375
8. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 328
คู่มือ บุคคล65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 115
1บุคคล สมพิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.2 KB 87
2บุคคล พัชรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 218
3บุคคล. นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 94
4บุคคล. นางสอิ้ง สุขพงษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.35 MB 107
5บุคคล. นางชลอศรี แก้วสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 127
6บุคคล. นางณัฐนรี ศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 967.79 KB 102
7บุคคล. นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 80
8บุคคล. นางสาวอารียา แอบท้องไทร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 991.57 KB 96
1การเงิน. นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.98 KB 120
2การเงิน. นางพรรณทิพา ประวันตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 143
3การเงิน. นางจุฑารัตน์ สิริภูริภากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 133
4การเงิน. นางอุตสาห์ แจ่มจำรัสแสง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 277
5การเงิน. นางสาวอรทัย ตันกระโทก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 130
6การเงิน. นางสาวกัญญาภัค ภักดีโภคิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.88 KB 137
7การเงิน. นางสมพิศ เมียกขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.77 KB 90
8การเงิน. นางสาวบรรจง งามพลกรัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.84 KB 161
9การเงิน. นางสาวปวีร์ทิชา แพะขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 105
10การเงิน. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วสุรินทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 900.38 KB 852
คู่มือ แผน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.08 KB 113
1แผน. นางเจริญ ใสผุดผ่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 969.74 KB 79
2แผน. นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 101
3แผน. นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 107
4แผน. นางสาวสุปราณี บุญรอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 132
5แผน. นางปราณีต ศรีสำโรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 166
6แผน. นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 109
7แผน. นางศจี จิตสุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 122
8แผน. นางฐิติฌารัตน์ สุวรรณโนบล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 110
1นิเทศ. นายองอาจ วิชัยสุชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.87 KB 92
2นิเทศ. นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.54 KB 103
3นิเทศ. นางนุชรินทร์ ชาพันดุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 639.49 KB 173
4นิเทศ. นางสาวบัวคำ จำปา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.01 KB 123
5นิเทศ. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.22 KB 112
6นิเทศ. นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.74 KB 92
7นิเทศ. นางสาวสุรีย์ วิสันเทียะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 131
1ส่งเสริม.นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.58 KB 124
2ส่งเสริม.นายชิดชัย ไชยศิริทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 120
3ส่งเสริม.นางโสจิรัตน์ พบขุนทด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 162
5ส่งเสริม.นางกุลจิรา ว่องเกษการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 97
6ส่งเสริม.นางกฤษณา พลรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 231
7ส่งเสริม.นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.61 KB 147
8ส่งเสริม.นางณัฐธยาน์ กาศธัญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 122
4ส่งเสริม.นางมธุริน แผลงจันทึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 134
อำนวยการ นางสาวปัทมาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.9 KB 130
อำนวยการ นางสาวเพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 118
อำนวยการ นางสาวสุมาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.63 MB 124
ตรวจสอบ 1. นางเจษฎาพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 222
ตรวจสอบ 2. นางสาวนัทธมนพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 118
ตรวจสอบ 3. นางธนันพัชร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 215
พัฒนาครู คู่มือนางสุรัตน์ ช่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 117
อำนวยการ อนุศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 136
ส่งเสริม กุลจิรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 104
กฎหมาย นายวีรัชภัทร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.73 KB 107
นิเทศ คู่มือ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 134
1. นางรัตนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.98 KB 5
2. นางพรรณทิพา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 5
3. นางจุฑารัตน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 5
4. นางอุตสาห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 5
5. นางสาวอรทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 5
6. นางสาวกัญญาภัค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 5
7. นางสมพิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 655.77 KB 6
8. นางสาวบรรจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.84 KB 5
9. นางสาวปวีร์ทิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 5
10. นางสาวกัลยรัตน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 900.38 KB 4
11.นางสาวอาภาภรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 969.03 KB 6
1.นายประสพชัย กฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.47 KB 5
จีรภา ส่งเสริม66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.39 KB 7
ประสพชัย ส่งเสริม66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.55 KB 5
66 คู่มือปฏิบัติงาน เดือนเพ็ญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 4
66 คู่มือปฏิบัติงาน เจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 4
66 คู่มือปฏิบัติงาน ศิวกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 5
66 คู่มือกลุ่มแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.15 MB 6
นางพรรณทิพา ประวันตา66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1
นางสุรัตน์ ช่วยงาน 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.1 KB 1
1. นางสาวพัชรี รอดเข็ม 66 0
2. นางสาวมะลิดา หงษ์ทอง 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 1
3.นายพรนิมิต ยิ้มละม้าย 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.72 KB 1
4. นางสอิ้ง สุขพงษ์ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 1
5.นางชลอศรี แก้วสูงเนิน 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 1
6. นางณัฐนรี ศิริ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.56 KB 1
7. นางสาวอภิญญา ยอดพังเทียม 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 1
8. นางสาวอารียา แอบท้องไทร 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.15 MB 1
ข้อมูล 10 มิถุนายน
1.สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 รวมเอกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.36 KB 346
2. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 รวมเอกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.85 KB 317
3. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.28 KB 327
4. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.08 KB 311
5. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.46 KB 323
6. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 315
7. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.45 KB 314
9. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 324
10. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 319
11. สรุปจำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.08 KB 321
12. จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 311
13. สรุปจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.79 KB 344
14. จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 310
15. สรุปจำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.19 KB 353
16. จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 328
17. สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.1 KB 316
18. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 318
19. สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 292
20. จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 319
ภาษีประจำปี 2565
ภาษีข้าราชการ ปี 2565 211