กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง (อ่าน 103) 18 พ.ค. 65
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า พร้อมด้วยครูที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล (อ่าน 33) 17 พ.ค. 65
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 12 พ.ค. 65
ตรวจ ATK ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแปรง เพื่อความปลอดภัยในการเตรียมสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 113) 11 มี.ค. 65
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช 2565 (อ่าน 172) 02 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (อ่าน 471) 28 ก.พ. 65
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปรง ลงตรวจ ATK ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง (อ่าน 253) 21 ก.พ. 65
ครูในอำเภอด่านขุนทด เข้าอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด (อ่าน 137) 03 ก.พ. 65
ประธานศูนย์ฯ และผู้บริหารในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) ร่วมให้ข้อมูลและร่วมหาแนวทางร่วมกันในการเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่าน 108) 03 ก.พ. 65
โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ยินดีต้อนรับ นายจักรพงศ์ อริยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) (อ่าน 149) 28 ม.ค. 65
ห้องสมุดโรงเรียนทำนบพัฒนา ได้รับหนังสือ ในเทศกาลบริจาคหนังสือ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จาก บริษัท ซีเอ็ด และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ปีที่ 2 (อ่าน 135) 25 ม.ค. 65
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ ที่ 7) จัดกิจกรรม "งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565" ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 174) 16 ม.ค. 65
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง และเด็กหญิงปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง ร่วมเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 451) 06 ม.ค. 65
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน (อ่าน 201) 27 ธ.ค. 64
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2564 และติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ (อ่าน 121) 25 ธ.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง รับมอบทุนการศึกษาจาก ครอบครัว "ศรีใสคำ" จำนวน 100 ทุน (อ่าน 279) 21 ธ.ค. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด (อ่าน 130) 15 ธ.ค. 64
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด (อ่าน 146) 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 307) 03 ธ.ค. 64
ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตอน ลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 143) 23 พ.ย. 64
การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง (อ่าน 165) 18 พ.ย. 64
ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ ประชุมมอบแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการ การเปิดเรียนแบบ On-Site (อ่าน 265) 15 พ.ย. 64
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 177) 12 พ.ย. 64
นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 261) 11 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (PA) (อ่าน 120) 10 พ.ย. 64
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านพันดุง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 125) 09 พ.ย. 64
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์องค์มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดหนองขุ่น (อ่าน 132) 08 พ.ย. 64
โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (ศูนย์ฯ 11) ให้การต้อนรับคณะรองฯ ขันตรี โสภาพิศ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 142) 05 พ.ย. 64
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (อ่าน 213) 04 พ.ย. 64
รองฯ ขันตรี โสภาพิศ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเชียงไกร (อ่าน 146) 03 พ.ย. 64