กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 6) 28 พ.ย. 65
นักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 15 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8) (อ่าน 53) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) (อ่าน 65) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด (ศูนย์ฯ 1) (อ่าน 117) 04 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) (อ่าน 48) 03 พ.ย. 65
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ (ศูนย์ฯ 10) (อ่าน 73) 03 พ.ย. 65
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา (อ่าน 81) 05 ต.ค. 65
งานฉลองรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 160) 30 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (อ่าน 78) 29 ก.ย. 65
ชุมนุม BPS FILM : ผลิตหนังสั้นโรงเรียนบ้านแปรง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม (อ่าน 131) 27 ก.ย. 65
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5) จัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 119) 15 ก.ย. 65
การแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่า-พันชนะ (ศูนย์ฯ 2) (อ่าน 153) 15 ก.ย. 65
นักศึกษาฯ สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม (อ่าน 61) 15 ก.ย. 65
โรงเรียนบ้านบุเขว้า รับมอบใบเกียรติบัตร โครงงานโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2565 (อ่าน 125) 01 ก.ย. 65
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) (อ่าน 172) 01 ก.ย. 65
"โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" (อ่าน 98) 22 ส.ค. 65
ดร.นภกมล กตะศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ รับการประเมินฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) (อ่าน 101) 22 ส.ค. 65
นายเชษฐ์พิชิต คำกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี รับการประเมินฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17) (อ่าน 88) 17 ส.ค. 65
นิเทศ ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (อ่าน 108) 05 ส.ค. 65
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย รับมอบรางวัลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (อ่าน 161) 28 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (อ่าน 203) 06 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย (อ่าน 164) 06 ก.ค. 65
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15) (อ่าน 156) 30 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านพันดุง รับการประเมินอุทยานธรณีโคราช เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (อ่าน 240) 27 มิ.ย. 65
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี รับการตรวจเยี่ยม แบบ Surprise visit (อ่าน 207) 20 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชีและการพัสดุโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ 6) (อ่าน 161) 07 มิ.ย. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวปรียาภรณ์ อุต้น นักเรียนโรงเรียนบ้านแปรง (อ่าน 246) 18 พ.ค. 65
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า พร้อมด้วยครูที่ปรึกษากลุ่มฯ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล (อ่าน 187) 17 พ.ค. 65
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 198) 12 พ.ค. 65